HOME KOREA ENGLISH JAPAN CHINA
Home < 产品介绍 < 全部产品介绍
 
 

产 品 介 绍

HEAT
SHRINKABLE
TUBE
KUHS-225 ㆍ柔软性
ㆍ阻燃性
ㆍ耐热性
2:1 125℃/600Ⅴ UL 224CSA C 22.2
KUHS-225G ㆍ柔软性
ㆍ阻燃性
ㆍ耐热性
ㆍ环保性
2:1 125℃/600Ⅴ UL 224CSA C 22.2[REF.]
KUHS-225-TW ㆍ极强的柔软性
ㆍVery thin-wall Thickness
ㆍ阻燃性
ㆍ耐热性
2:1 125℃/300Ⅴ UL 224CSA C 22.2[REF.]
KUHS-225-YG ㆍ柔软性
ㆍ黄色和绿色
ㆍ阻燃性
ㆍ耐热性
2:1 125℃/600Ⅴ UL 224CSA C 22.2[REF.]
KUHS-105 ㆍ柔软性
ㆍ阻燃性
ㆍ耐热性
2:1 135℃/600Ⅴ UL 224 CSA C 22.2 [REF.]
KUHS-335 ㆍ高的收缩率
ㆍ柔软性
ㆍ阻燃性
ㆍ耐热性
3:1 105℃/600Ⅴ UL 224 CSA C 22.2 [REF.]
KUHS-DW ㆍ柔软性
ㆍ高的收缩率
ㆍ黏合力
ㆍ阻燃性
3:1 135℃/600Ⅴ UL 224 CSA C 22.2 [REF.]
KUHS-MW ㆍMedium Wall
ㆍ高的收缩率
ㆍ黏合力
3:1 125℃/1㎸  
NON
SHRINKABLE
TUBE
UNI-EIT ㆍPolyolefin   125℃/600Ⅴ UL 224 CSA C 22.2 [REF.]
PVC ㆍUNIVP-300Ⅴ
ㆍUNIVP-600Ⅴ
  105℃/300Ⅴ UL 224
105℃/600Ⅴ CSA C 22.2


KUHS-225
普通型、柔软聚烯烃系列套管
KUHS-225-TW
超薄型、柔软聚烯烃系列套管
KUHS-335-DW
套管内部涂有黏合剂、收缩率为3:1、双层管壁
KUHS-105
柔软的、聚烯烃系列套管
UNI-EIT
无收缩、柔软的、聚烯烃系列套管
KUHS-225G
环保型、柔软聚烯烃系列套管
KUHS-225-YG
黄、绿双色、柔软聚烯烃系列套管
KUHS-MW
套管内部涂有黏合剂,收缩率为3:1、中等管壁
KUHS-335
收缩率为3:1的、柔软的、聚烯烃套管
PVC-TUBE
无收缩、柔软的PVC套管